Polityka prywatności

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest firma Prolego Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie pod adresem Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa, KRS: 0000771991, NIP: 5213856578, REGON: 38257867400000, Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Kontakt

Email: info@prolego.pl

Adres do korespondencji: Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa

Dane Inspektora Ochrony Danych

Email: info@prolego.pl

Postanowienia ogólne

Pozyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Cel przetwarzania danych przez Administratora
 • Cel przetwarzania danych: Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przygotowanie oferty) podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”).
 • Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.
 • Cel przetwarzania danych: Prowadzenie marketingu bezpośredniego, podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)
 • Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia. W przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jej danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, Administrator nie będzie przetwarzać dłużej tych danych w celu marketingu bezpośredniego.
 • Cel przetwarzania: Przesyłanie drogą elektroniczną informacji treści reklamowych dotyczących oferty Prolego Sp. z o.o. podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
 • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przy użyciu linku rezygnacji umieszczonego w każdej wiadomości.
 • Cel przetwarzania: Przesyłanie drogą elektroniczną informacji o eventach Prolego Sp. z o.o. podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
 • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przy użyciu linku rezygnacji umieszczonego w każdej wiadomości.
 • Cel przetwarzania: Przesyłanie drogą elektroniczną informacji o nowych publikacjach eksperckich Prolego Sp. z o.o. podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
 • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przy użyciu linku rezygnacji umieszczonego w każdej wiadomości.
 • Cel przetwarzania danych: Przesyłanie droga elektroniczną publikacji eksperckich Prolego Sp. z o.o. na podstawie wniosku
  użytkownika podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
 • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze
  przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przy użyciu linku rezygnacji umieszczonego w każdej wiadomości.
 • Cel przetwarzania danych: Przesyłanie newsletteru Prolego Sp. z o.o.
  podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
 • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze
  przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przy użyciu linku rezygnacji
  umieszczonego w każdej wiadomości.
 • Cel przetwarzania danych: Wyrażenie przez Klienta opinii
  podstawa prawna przetwarzania: Art 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
 • Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze
  przetwarzanie jej danych w tym celu.
 1. Odbiorcy danych

W celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych Administratora, korzysta on z usług
współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych (dla przykładu: poczta, kurierzy, podmioty obsługujące płatności). Dane osobowe
przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu
przetwarzania. Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez
Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracujących z Administratorem odbiorcom:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) – w zakresie niezbędnym do
  zrealizowania dostawy i korespondencji,
 • podmiotom świadczącym usługi pomocy technicznej udzielanej Administratorowi i dostawcom rozwiązań informatycznych
  umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty
  elektronicznej i hostingu) – Administrator udostępnia dane osobowe działającemu na jego zlecenie zaufanemu dostawcy
  wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,
 • dostawcom rozwiązań służącym wyrażaniu/publikowaniu opinii klientów – w zakresie niezbędnym do wyrażenia opinii.
 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i
Norwegię) do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. zobacz też punkt 9 Analiza internetowa.

 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody, jeżeli m.in.: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy czy podjęcia działań
przed zawarciem umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze albo jest konieczne dla realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne, aby móc przetwarzać dane osobowe w
określonym celu (np. wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies), Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę
można wycofać w dowolnym momencie.

W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na zasadach określonych w Rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania od Administratora dostępu
do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem
bezpośrednim.

W celu realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając
wniosek osobiście w siedzibie Administratora, Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie. Aby mieć pewność, że osoba
składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających
tożsamość składającego.

Z przepisów Rozporządzenia wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od
podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Z powyższych praw można skorzystać bezpłatnie nie
częściej niż raz na 6 miesięcy. Zgodnie z Artykułem 12 Rozporządzenia, jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie
nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać opłatę.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Użycie danych w celach reklamowych

             a.  Newsletter

Newsletter oraz inne wiadomości marketingowe są wysyłane tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres email.
W każdej chwili zgoda na otrzymywanie newsletteru może być wycofana przez kliknięcie, podanego w każdym newsletterze, linku
z rezygnacją lub kontaktując się z Administratorem na adres podany powyżej.

             b.  Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika.
Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika.
Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie
funkcjonalności strony internetowej.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy działań osób odwiedzających, badania ich
zachowania (np. otwieranie określonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań,
również wtedy, gdy odwiedzają oni inne strony www będące partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.

             c. Onsite Targeting 

Administrator wykorzystuje technologię plików cookies do prowadzenia analizy działań osób odwiedzających (np. otwieranie określonych
podstron) i może przedstawiać Użytkownikowi reklamy i/lub specjalne oferty.

             d.  Retargeting, ciasteczka podmiotów trzecich i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamowych

Strony internetowe Administratora wykorzystują technologię retargetingu (remarketingu).

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie Administratora pliki cookie, są to:

Google Analytics, Universal Analytics oraz Google Remarketing dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ zobacz też https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl

oraz z usługi Facebook Piksel dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

             e. Jak można zablokować zapisywanie plików cookies?

Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację
zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednoczenie użycie plików cookies firm trzecich, należy w
ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

 1. Pliki serwera

Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w
plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej
strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej
(adres strony, z której użytkownik został przekierowany),.

Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed
atakami typu DDoS i dostosowywania oferty.

 1. Analiza internetowa

Administrator korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google. Google
Analytics analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej dzięki użyciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies
dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google i mogą być
przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania
ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług.
Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy
podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób
i w celach określonych powyżej.

Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane
wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym Użytkownikiem.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie
funkcjonalności strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji może okazać się niemożliwe.

Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, na przykład za pomocą
narzędzia Google Analytics Opt-Out:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze
strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w
przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane
dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.

 1. Postanowienia końcowe

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne
strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady
postępowania z danymi w ramach tych stron.